On-line Archive

Urraitheoirí

Urraitheoirí

A Chairde,


Is bliain mhór í 2016 do SuperValu agus sinn ag comóradh 25 bliain d’urraíocht a dhéanamh ar chomórtas náisiúnta na mBailte Slachtmhara.   Tá sé ar cheann de na hurraíochtaí is faide ar an bhfód in Éirinn agus tá an-bhród orainn a bheith bainteach leis i gcaitheamh na mblianta.


 
Is cuid lárnach de phobail ar fud na hÉireann iad siopaí SuperValu. Creidimid sa chumhacht agus sa tairbhe a bhaineann le cabhrú le pobail áitiúla bhríomhara a chruthú trí fhostaíocht a chur ar fáil agus trí thacú le soláthróirí agus le tionscnaimh áitiúla.  Tugann Comórtas na mBailte Slachtmhara daoine le chéile chun oibriú ar son chúis choiteann; áiteanna níos fearr le maireachtáil iontu a dhéanamh dár mbailte agus sráidbhailte agus a chinntiú go gcuirfimid pobail inbhuanaithe ar fáil do na glúnta amach romhainn.
Is comhpháirtíocht den scoth é SuperValu agus Comórtas na mBailte Slachtmhara, de bharr go bhfuil 221 siopa SuperValu neadaithe i bpobail ar fud na tíre agus go bhfuil ár gcuid miondíoltóirí mar chuid lárnach de na bailte agus sráidbhailte ar fud na hÉireann, mar atá na coistí Bailte Slachtmhara. Tá miondíoltóirí SuperValu ag freastal ar mhuintir na hÉireann le breis is 35 bliana anuas agus, ar nós go leor ball de na Bailte Slachtmhara, bíonn siad ag obair gan staonadh chun feabhas a chur ar na háiteanna ina mbíonn siad ag maireachtáil agus ag obair, agus tuigeann siad an tábhacht a bhaineann le bród a bheith ag daoine as a bpobal áitiúil.


 
Le 25 bliain anuas, táimid ag obair go dlúth leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil lena chinntiú go leanfar leis an bhforás ar an gcomórtas suntasach seo agus go dtugtar aitheantas dó i dtaobh an luach a chuireann sé le pobail ar fud na hÉireann. Tá fás mór ag teacht ar an gcomórtas le blianta fada agus is léir tiomantas láidir na gcéadta oibrí deonach a bhíonn páirteach ann.


 
Táimid bródúil as an urraíocht a dhéanaimid air agus molaimid go leanúnach do dhaoine as gach aoisghrúpa ar fud na hÉireann páirt a ghlacadh sa chomórtas.  Thugamar isteach dhá ghradam nua anuraidh – Gradam Éagsúlachta SuperValu agus Gradam Óige SuperValu. Léiriú ceart a bhí sna gradaim sin ar fhás an chomórtais agus ar an gcumas atá aige daoine as gach aoisghrúpa a mhealladh agus daoine as gach cultúr a chuimsiú inár bpobail.   Bhí líon ollmhór iarratas ar an dá ghradam agus beimid ag lorg tuilleadh rannpháirtíochta i mbliana.


 
Chomh maith leis sin, leanfaimid orainn ag ceiliúradh obair mhór agus tiomantas na mball coiste trí na gradaim Laoch Pobail. Iarrtar ort sinn a choinneáil ar an eolas faoin dul chun cinn a dhéanann tú le linn an chomórtais agus tú ag cabhrú le háit níos fearr le maireachtáil ann a dhéanamh de do phobal. Coinnigh súil ar an láithreán gréasáin SuperValu.ie chun an nuacht is déanaí ar an gcomórtas a fháil agus glac an t-am roinnt grianghraf coiste de do chuid oibre a roinnt ar an leathanach Facebook, facebook.com/SuperValuIreland nó ar  twitter.com/ @SuperValuIRL.


Ar deireadh, is mian liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leat as a bheith páirteach agus gach rath a ghuí ort i gComórtas Bailte Slachtmhara SuperValu 2016, comórtas rathúil agus taitneamhach eile, gan dabht.
Go n-éirí an t-ádh libh go léir! 


Martin Kelleher

Stiúrthóir Bainistíochta, SuperValu


Download Document:
SuperValu and the TidyTowns Competition