On-line Archive

Fáilte go www.tidytowns.ie

Fáilte go www.tidytowns.ie
A Chairde,

Tá áthas orm seoladh chomórtas Bailte Slachtmhara SuperValu 2016 a fhógairt. 

Tá an comórtas seo ag spreagadh iarrachtaí pobail le beagnach seasca bliain agus tá áthas orm a thabhairt ar aird go bhfuil an tóir chéanna ar an gcomórtas anois, an t-ochtú bliain is caoga dó ar an bhfód, agus a bhí i gcónaí.  Chuir an líon ab airde riamh isteach ar an gcomórtas anuraidh agus tá súil agam go leanfar ag cur leis an rath sin agus go bhfeicfear líon níos airde iarratas fós in 2016.
 
Spreagtar, tríd an gcomórtas seo, obair dheonach ollmhór i mbailte agus i sráidbhailte ar fud na tíre. Ní hamháin go gcuireann iarrachtaí na gcéadta coiste Bailte Slachtmhara feabhas ar an timpeallacht ina mairimid ach cabhraíonn siad freisin caidreamh pobail a neartú agus bród inár bpobail a chruthú. Spreagann an comórtas seo athrú inbhuanaithe, ina mbíonn oibrithe deonacha ag obair le chéile chun an chuma is fearr is féidir a chur ar a sráidbhaile, a mbaile nó a gcathair.    Bhí mo Roinnse ag obair i gcomhar le hOibrithe Deonacha na hÉireann freisin chun cur leis an iarracht dheonach; leis an láithreán gréasáin atá acu www.volunteer.ie meaitseáiltear daoine sa phobal a bhfuil suim acu tabhairt faoi obair dheonach le deiseanna obair dheonach a dhéanamh ina gceantair féin.  Iarraim ar ghrúpaí Bailte Slachtmhara leas a bhaint as an tionscnamh seo.

Is é seo an 25ú bliain ag SuperValu i mbun urraíochta ar an gcomórtas agus is mian liom comhghairdeas a dhéanamh leo as an gcloch mhíle seo a bhaint amach agus as ceann de na comhpháirtíochtaí urraíochta is rathúla riamh in Éirinn a thógáil.  Is mian liom buíochas a ghabháil leo as an tacaíocht gan staonadh a thug siad don chomórtas. Is eiseamláir iontach é comórtas Bailte Slachtmhara SuperValu den tslí ar féidir le comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí oibriú chun leasa gach duine sa tsochaí.

Tá an turasóireacht an-tábhachtach d’Éirinn.  Ó bunaíodh é, tá iarrthóirí chomórtas Bailte Slachtmhara SuperValu ag cur feabhas ar an timpeallacht ina mairimid agus ag cabhrú le híomhá na hÉireann thar lear a chothú. Ní hamháin go bhfuil ról tábhachtach ag an gcomórtas maidir leis an gcuma a bhíonn ar an tír, ach bíonn meas agus mórtas níos mó ag daoine ar a bpobal féin.  Fágann sin go mbíonn na bailte níos fáiltí agus go mbíonn fonn ar chuairteoirí filleadh orthu.  Chabhraigh an obair mhór a rinne oibrithe deonacha na mBailte Slachtmhara le blianta anuas linn an tír a chur i láthair ar an tslí is fearr is féidir; mar áit ghlan agus ghlas le cuairt a thabhairt uirthi. Tógtar pobail níos fearr agus níos uilechuimsithí trí na hiarrachtaí sin, a bhíonn chun leasa an gheilleagair agus na sochaí ar fad.

Chomh maith leis an bpríomhchomórtas tá dhá Ghradam Speisialta déag a fhéadfar cur isteach orthu freisin. Is cuid lárnach de chomórtas na mBailte Slachtmhara iad na comórtais sin agus ba mhaith liom iarratasóirí a spreagadh chun cur isteach ar roinnt acu, chomh maith leis an bpríomhchomórtas.  Tá mionsonraí faoi na Gradaim Speisialta go léir le fáil ar d’fhoirm iarratais nó ar www.TidyTowns.ie.

Ar deireadh, is mian liom buíochas a ghabháil lenár bpríomh-urraitheoir, SuperValu, le hurraitheoirí na nGradam Speisialta ar fad, lenár moltóirí agus go háirithe leis na hoibrithe deonacha i ngach baile agus sráidbhaile a chuir isteach ar an gcomórtas i gcaitheamh na mblianta, as an tacaíocht leanúnach a thugann siad don chomórtas iontach seo. Guím gach rath ar na hiarrthóirí go léir in 2016

Go n-éirí an t-ádh agus an aimsir libh!


Alan Kelly
An tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil